I.DOM Document Output Management

l.DOM, la solució de Linecom per a la generació massiva de documents empresarial, nascuda de la nostre experiència en projectes realitzats.


l.DOM  ajuda a les organitzacions a gestionar de forma centralitzada la generació reiterada de la seva documentació. La solució incorpora processos de generació,  modificació i validació de la documentació massiva generada, com ara contractes, formularis d'assegurances o comunicacions personalitzades per als seus clients, controlant en tot moment els diferents processos intermitjos de la generació del document.

Es cobreix tot el cicle de vida de la "sortida de documentació" des de la generació dels documents a partir de les dades de les aplicacions, fins a l'arxivat en el Gestor Documental corporatiu, passant per la classificació, el control de qualitat, la impressió i l'enviament electrònic o postal als destinataris finals.

l.DOM transforma les entrades en documents estructurats, assegura la conformitat dels documents generats, la confidencialitat de la informació, la perdurabilitat dels documents generats (PDF/A). En definitiva, ajuda a reduir l’error humà i a millorar una de les parts més sensibles de l’activitat empresarial, reduint-ne el cost i asegurant-ne la integritat.

La nostre solució esta desenvolupada en Java, aprofitant tot el potencial de les llibreries i eines Open Source, amb l'objectiu de construir un sistema obert i per tant fàcil d'integrar amb els sistemes corporatius existents.