DOM-fons1

DOM SERVER

GENERACIÓ

DOM PRINT

IMPRESSIÓ MASSIVA

DOM WEB & MOBILE

CONTROL DE QUALITAT

DOM DELIVERY

ENVIAMENT POSTAL
MAILING


DOCUMENT MANAGER

ARXIVAT

DOM SERVER

És el nucli del sistema, el motor de generació de documents optimitzat per a la generació massiva a partir de diferents orígens de dades (bases de dades o fitxers XML, CSV o Excel). Proporciona una capa de serveis web per a facilitar la integració amb les aplicacions existents.

DOM PRINT

El servidor d'impresió és un servei desenvolupat en tecnología Java que te la capacitat d'imprimir grups de documents PDF en qualsevol de les impressores de la xarxa corporativa. Permet programar impressions massives. També disposa de connectors cap a centres d'impressió externs.

DOM WEB & MOBILE

Interficie d'usuari de Linecom DOM, tant per canal Web com per dispositius mobils, que permet gestionar les peticions, o realitzar un control de qualitat a partir d'una mostra aleatòria de la documentació generada.

DOCUMENT DELIVERY

Servei d'enviament de la documentació generada, ja sigui per correu electrònic, correu postal o missatgeria.

DOCUMENT MANAGER

Arxivat de la documentació al gestor documental. Linecom DOM es pot integrar amb els gestors documentals corporatius existents o es pot integrar dins la solució el gestor Alfresco Server.