Tot al voltant de Java

Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.

Java no és només un llenguatge de programació, el gran potencial de Java és el seu entorn d'execució, una màquina virtual optimitzada després de molts anys d'evolució, i uns servidors d'aplicacions fiables i escalables. Tots els desenvolupaments de Linecom giren al voltant d'aquest entorn tecnològic, utilitzant el llenguatge Java amb totes les llibreries open source disponibles, o utilitzant un framework més actual que permet un desenvolupament dinàmic com és el cas de GRAILS.  teconlogia java v

Algunes de les tecnologies que utilitzem habitualment en els nostres desenvolupaments:

  • Spring Framework
  • Hibernate
  • Spring WebFlow
  • JSF/Facelets
  • EJB 3.0 (JTA, JPA, SSB...)
  • SOAP (JAX-WS, JAXB..)
  • JasperReports
  • Quartz
  • GRAILS

Linecom s'especialitza a treure el màxim rendiment del que anomenem "entorn d'execució Java", desenvolupant projectes d'integració entre sistemes heterogenis, y oferint solucions obertes i escalables.

Dins també de l'entorn Java, tenim experiència en la implantació de diferents productes de programari lliure, en especial Liferay Portal i Alfresco

Java