Projectes d'integració de sistemes

Desenvolupament de projectes a mida, aprofitant la nostra experiència en l'entorn tecnològic Java i les llibreries i eines Open Source associades.

L'equip tècnic de Linecom ha focalitzat la seva experiència en el que anomenem entorn "Java servidor", que implica treure el màxim profit de la maquina virtual de Java i els servidors d'aplicacions com a entorn d'execució d'aplicacions.

java 66879910-300pxLinecom te com a referència un framework de deenvolupament propi creat a partir de l'experiència, de les millors pràctiques documentades, i dels patrons de disseny que garantitzen desenvolupaments de qualitat sota la estabilitat i rendiment proporcionats per la maquina virtual de Java.

Aquest framework defineix els procediments a seguir pels equips de desenvolupament, seguint una arquitectura de tres capes, implemental el patró Model-Vista-Controlador (MVC).

Per al desenvolupament dels serveis i la lògica de negoci aprofitem tot el potencial de l'especificació EJB3 i suplim les mancances que pugui tenir utilitzant de forma complementària Spring Framework i altres llibreries de software lliure.

Per al desenvolupament de l'accés a les dades utilitzem JPA amb la implementació basada en hibernate. 

Per al desenvolupament de les vistes utilitzem JSF/Facelets i Spring Webflow si es tracta d'una aplicació Web. Per aplicacions mòbils estem desenvolupant mitjançant iOS i Android que utilitzen REST per a les comunicacions amb el servidor d'aplicacions.

Desenvolupem projectes claus en ma, i les responsabilitats que pot assumir Linecom dins d'aquests projectes són:

  • Suport al client per a la redacció dels requeriments del projecte.
  • Anàlisi tècnic, funcional i disseny UML.
  • Consultoria tècnica per definir l'arquitectura de les aplicacions o les eines i tecnologia de desenvolupament.
  • Desenvolupament del projecte.
  • Instal·lació i posta en marxa.
  • Suport post-implantació.